Online Bildiri

Davetli sözel sunum gönderme ve sunma kuralları

  1. Davetli sözel sunum formu aracılığı ile en az 500 ve en fazla 1500 kelime olacak şekilde web sayfasında belirtilen son tarihe dek düzenleme kuruluna iletilmelidir.
  2. İyi ve örnek uygulamanın ilgili olduğu standart (lar) gerekçesi, fakültedeki daha önceki durum,gerekçesi, uygulamanın, hayata geçirme süreci (planlama, hazırlık, başlanma tarihi v.b.) ve sonuçları detaylı şekilde aktarılmalıdır. Ayrıca uygulamaya katkıda bulunanlar, düşünülen değişiklikler diğer fakültelere öneriler ve gerektiğinde irtibata geçilebilecek kişilerle ilgili bilgiler metinde yer almalıdır
  3. Sunumlar fakülte dekanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir ya da 2 kişi tarafından 15-30 dk içersinde gerçekleştirilmelidir.

Bildiri gönderme ve sunma kuralları

  1. Bildiri gönderim formu aracılığı ile en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılmalı, web sayfasında belirtilen son tarihe dek düzenleme kuruluna iletilmelidir.
  2. Bildirinin hangi şekilde sunulacağına dair bir tercih varsa belirtilmeli yoksa boş bırakılmalıdır.

Workshop düzenleme kuralları

  1. Akredite olmuş tıp fakültelerinin sözel sunumlar oturumlarında aktardıkları uygulamalarını daha derinlemesine tanıtma ve katılanları belirli bir bilgi-beceri düzeyine ulaştırma hedefi ile düzenlenmelidir.
  2. İlgili fakülte dekanlığı tarafından yetkilendirilmiş en az 2 ve en fazla 6 öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmelidir.
  3. Workshop teklif formu doldurulup web sayfasında belirtilen son tarihe dek düzenleme kuruluna iletilmelidir.